11 Kasım 2008 Salı

TEMEL HUHUK SORULARI

Temel Hukuk Soru Bankası
1. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
Ahlak Kuralları
2. Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir?
Ahlak Kuralları
3. Yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır?
Ahlak Kuralları
4. Hukukun Müeyyidelerinden birini söyleyiniz?
Ceza
5. Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir?
Objektif Ahlak Kuralı
6. Neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır?
Din Kuralları
7. Kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz?
Ahlaki Görüşleri
8. Sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır?
Objektif-Subjektif olarak
9. Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz?
Hukuk Kuralları
10. Hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hangi sosyal hayat kuralına aykırı davranmış olur?
Görgü Kurallarına
11. Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
Alay edilme
12. Sosyal Hayatı düzenleyen kurallar?
Objektif Ahlak Kuralları
Subjektif Ahlak Kuralları
Din Kuralları
Hukuk Kuralları
13. Görgü Kurallarının yaptırımı nedir?
Alay Edilme
14. Subjektif Ahlak kurallarına aykırı bir duruma örnek veriniz?
Yalan Söylemek
15. Karaborsacılık yapan bir tüccar mesleğini yürütmekten 3 ay süreyle yasaklanmış ise, ne tür bir müeyyide ile karşılaşmıştır?
Ceza
16. Hükümsüzlük Türleri nelerdir?
Yokluk
Butlan
Tek taraflı bağlamazlık
17. Ayşe’ye ait evin Devlet tarafından yol veya çocuk bahçesi yapmak amacıyla takdir edilen bedeli ödenmek suretiyle elinden alınmasına ne denir?
Kamulaştırma (İstimlak)
18. Mümeyyiz küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
Tek taraflı bağlamazlık
19. Hukuk kurallarının müeyyideleri?
Ceza
Cebri icra
İptal
Tazminat
Hükümsüzlük
20. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
İptal
21. Alacaklının icra dairesi vasıtasıyla bir kişinin mallarını haczetmesine ne denir?
Cebri İcra
22. Hukukun tasnifi olarak yapılan ayrım nedir?
Kamu Hukuku
Özel Hukuk
23. Kanunun suç saydığı eylem ve davrananlara uygulanacak yaptırıma hukukta ne denir?
Ceza
24. Disiplin Cezaları?
Uyarma
Kınama
Kusur Bildirme
Meslekten Çıkarma
25. İdarenin yargı dışı denetimine örnek?
Sayıştayın mali alandaki kontrolü
26. Türk Yargı sisteminin benimsediği Yargı Türleri?
Anayasa Yargısı
İdari Yargı
Askeri Yargı
Adli Yargı
27. Servet üzerinden alınan vergiler?
Emlak Vergisi
Motorlu Taşıtlar vergisi
Veraset ve intikal vergisi
Taşıt alım vergisi
28. 1982 Anayasasına göre seçilmenin ilkeleri?
Gizli Olması
Tek dereceli olması
Oyların dökümünün açık olması
Serbest Olması
29. Yürürlükte olan T.C. Anayasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
1982
30. Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanları?
Genel idare merkez teşkilatı
Üniversiteler
Genel İdare taşra teşkilatı
Belediyeler
31. Vergi, Resim, harç ve benzeri yükümlerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına vergi hukukunda ne denir?
Kanunilik İlkesi
32. Cumhurbaşkanı Seçilmek için gerekli koşullar?
40 Yaşını doldurmuş olmak
Kanunun aradığı şartlara sahip olmak
Üniversite bitirmiş olmak
Türk vatandaşı olmak
33. Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu ilke nedir?
Genellik
34. 1982 Anayasasında yürütme organının başı kimdir?
Cumhurbaşkanı
35. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye Ceza Hukukunda ne denir?
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
36. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
Danışma Meclisi
37. T.C. Laik bir devlet olduğu hükmü nerde yer alır?
Anayasada
38. Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki kararı nedir?
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
39. Taşradaki kademelerin hangisinde bir bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur?
İl
40. Şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Anayasa Hukuku
41. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM
42. İdare hukukunun merkez teşkilatında kim bulunur?
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu
43. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Ceza Hukukunun hangi unsurunu açıklar?
Kanunilik
44. Vali ve Kaymakam idare hukukunun idare teşkilatın hangi kolunda yer alır?
Taşra Teşkilatı
45. TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
550
46. Türk Hukukuna göre milletvekili seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
18-30
47. Kişilerin doğumdan ölüme kadar önem arz eden bütün ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Medeni Hukuk
48. Kıymetli Evraklar Nelerdir?
Bono
Poliçe
Makbuz senedi
Çek
49. Bir Alman ile bir türkün evlenmesine ilişkin sorunlar hangi hukuk dalıyla ilgilidir?
Kanunlar İhtilafı
50. Çekişmesiz Yargıda ne yoktur?
Menfaatleri zıt iki taraf
51. Şahısların ehliyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Şahsın Hukuk
52. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplamına miras hukukunda ne ad verilir?
Tereke
53. Limited Ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı nedir?
2-50
54. Borçlar hukuku hangi hukuk dalına girer?
Medeni Hukuk
55. Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçanın sorumluluğu sınırsız diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlı olan şirket türü nedir?
Komandit
56. Özel Hukukun Dalları?
Ticaret Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Devletler Özel Hukuku
57. Bankacılık ve sigortacılık yapamayan şirket türü nedir?
Limited
58. Özel Sigorta Türleri?
Kara Sigortası
Deniz Sigortası
Can Sigortası
Mal Sigortası
59. Türk Medeni hukukunun temel kaynağını oluşturan Türk Medeni Kanunu ile borçlar kanunu hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
1926
60. Kambiyo Senetleri Nelerdir?
Bono
Poliçe
Çek
61. Medeni hukuk ve özel hukukun çoğu zaman eş anlamlı kullanılması medeni hukukun hangi özelliğini gösterir?
Özel hukukun geniş ve önemli bir dal olması
62. Bir Anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne denir?
Hisse Senedi
63. Deniz ticaretinde geminin bayrağı neyi gösterir?
Geminin bağlı olduğu devleti
64. Medeni Hukukun Dalları?
Aile Hukuku
Şahsın Hukuku
Eşya Hukuku
Miras Hukuku
65. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
Tacir
66. Şirketlerde sınırsız sorumlu ortak ne demektir?
Tüm malvarlığı ile sorumlu olmak

67. Bir uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı konusuna girebilmesi için hangi unsurun olması gerekir?
Yabancılık unsuru
68. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete Deniz Ticaretinde ne denir?
Navlun
69. Trabzon’da bir Türk ile Norveçlinin yaptıkları ticari sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar hangi hukuk dalını ilgilendirir?
Kanunlar İhtilafı
70. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı yapılan sözleşmeye ne denir?
Navlun Sözleşmesi
71. Ticaret Şirketleri?
Anonim
Limited
Kolektif
Komandit
72. Nişanlanma, Evlenme ve boşanma gibi konuları düzenleyen hukuk dalı nedir?
Aile Hukuku
73. Meclise sunulan kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülme usül ve esasları ne ile düzenlenir?
Meclis İç Tüzüğü ile
74. Tüzükler hukuken hangi kaynaklardandır?
Yazılı
75. TBMM’de kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde yayımlanır?
15
76. Kanunların Özellikleri?
Yazılı
Genel
Soyut
Sürekli
77. Adli yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararlarını kim verir?
Yargıtay
78. Türkiye’de Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk kez hangi yılda verilmiştir?
1971
79. Kazai İçtihatlar Hukukun hangi kaynaklarındandır?
Yardımcı
80. Hakimin bur uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf, adet hukukuna başvurması örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?
Tali Kaynak olmasını
81. Kanun Teklifi Ne demektir?
Millet vekillerinin meclise sunduğu kanun projesi
82. Metinde yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
45
83. Tüzükler çıkarılmadan önce hangi makamın onayından geçmesi gerekir?
Danıştay
84. Paftos ve örfü belde hukukun hangi kaynakları arasında yer alır?
Özel örf ve Adet kuralları
85. Hakkın mahiyetini açıklayan görüşler?
Karma Nazariye
Menfaat nazariyesi
Hürriyet nazariyesi
İrade nazariyesi
86. Sınırlı ayni haklar neyin kapsamında yer alır?
Mamelek Hakları
87. Şahsi İrtifak Haklarına bir örnek?
İntifa Hakkı
88. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetlere ne denir?
Kişisel Haklar
89. Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne denir?
Kamu Hakları
90. Konut dokunulmazlığı hakkı neyin kapsamındadır?
Temel Haklar
91. Özel Hakların konularına göre tasnifi nedir?
Mamelek
Şahsiyet
92. Çalışma hakkı ne tür bir haktır?
Sosyal ve ekonomik
93. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir?
Ayni hak
94. Yazarın kitabı üzerinde sahip bulunduğu hakka ne ad verilir?
Telif Hakkı
95. Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiye ne denir?
Hak
96. Kamu hakları içerisinde yer alan kişisel haklar?
Din ve Vicdan hürriyeti hakkı
Mülkiyet Hakkı
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
Özel hayatın gizliliği hakkı
97. Özel hakların gayelerine göre yapılan ayırım?
Yenilik doğuran
Alalede
98. Sahibine en geniş yetkileri veren herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesin uymakla yükümlü olduğu haklara hukukta ne denir?
Mutlak Haklar
99. Kurucu yenilik doğuran haklar?
Satım sözleşmesi yapılması
Kira sözleşmesi yapılması
Vekalet sözleşmesi yapılması
Ariyet sözleşmesi yapılması
100. Noter veya yetkili resmi makamlar tarafından düzenlenen yazılı belgelere ne ad verilir?
Resmi Senet
101. Gayrimenkullerin devri halinde, mülkiyet hangi anda kazanılır?
Gayrimenkul satımının tapu siciline tescil edildiği anda
102. Bir hakkın şahsa bağlanmasına hak ile bir şahıs arasında bağlantı kurulmasına ne ad verilir?
Hakkın Kazanılması
103. Medeni kanuna göre tapu siciline kaydedilecek gayrimenkul mallar nelerdir?
Arazi
Maden
Tapu siciline daimi ve müstakil kaydedilen haklar
Apartman Dairesi
104. Subjektif iyiniyet kuralı neyde düzenlenmiştir?
Medeni kanun
105. Medeni kanunda belirtilen herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir” ifadesi neyi açıklar?
Objektif iyiniyet kuralını
106. Hakkın aslen kazanılmasına bir örnek veriniz?
Bir kişinin ormanda avlandığı tavşanın mülkiyet hakkını kazanması
107. Bir kimsenin hakkını bizzat kuvvet kullanarak koruması için gerekli şartlar nedir?
Borçlar Kanunu
108. Ölüm hukuki açıdan nasıl bir olaydır?
Hukuki olay
109. Sahipsiz Gayrimenkuller üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına ne denir?
İşgal
110. Tevdi Edilmiş mal ne demektir?
Sahibinin elinden isteği ile çıkmış menkul maldır.
111. Davalının yapmış olduğu bir sözleşmeden doğan borcu daha önce davacı ile takas ettiğini ileri sürmesine ne denir?
Defi
112. Bilinen bir takım olgulardan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasına ne denir?
Karine
113. Ölümüne muhtemel gözle bakılacak bir durumda kaybolma halinde gaibin mirası, mirasçıları tarafından kaç yıl geçtikten sonra kesin olarak kazanılır?
5
114. Hak ehliyetine haiz varlıklara hukukta ne denir?
Şahıs
115. Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?
Mahkeme
116. İnfilak eden bir gemide yolculuk eden ve cesedi bulunamayan bir kimsenin öldüğünü ispat etmek için neyden yararlanılır?
Ölüm Karinesi
117. Dar anlamda şahsiyet neyi ifade eder?
Hak ehliyetini
118. Doğumu beklenen çocuğa ne denir?
Cenin
119. Hakiki şahsiyet hangi durumda sona erer?
Hakiki Şahsiyet ölüm ve gaiplikle sona erer
120. Savaşa gidip dönmeyen bir kişinin gaipliğine karar verebilmek için ne kadar zaman geçmesi gerekir?
1
121. İnfilak eden gemide kaybolan kimsenin öldüğünü kim karar verir?
Mahallin en büyük mülki amiri
122. Tek taraflı hukuki muameleye örnek?
Vakıf Kurma
123. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
Ahlak Kuralları
124. Kadınlar için fevkalede evlenme yaşı kaçtır?
14
125. Şahsi Haller Kapsamına girenler?
Şahsın sahih nesepli olması
Şahsın küçük olması
Şahsın mahcur (kısıtlı) olması
Şahsın bekar olması
126. Kişinin temyiz kudretini kaldıran nedenler?
Akıl hastalığı
Akıl zayıflığı
Yaş küçüklüğü
Ayyaşlık
127. Mümeyyiz küçüğün tek başına yapamayacağı hukuki muameleye örnek veriniz?
Kefil olma
128. Fiil ehliyetinin şartları nerede belirtilmiştir?
Medeni Kanunda
129. Medeni kanunda yeler alan rüşt 18 tamamlanması ile başlar hükmü hangi tür rüştü tanımlar
Normal Rüşt
130. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
Ahlak Kuralları
131. Kimin fiil ehliyeti tam olarak vardır?
Tam ehliyetliler
132. Bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme ehliyetine ne denir?
Fiil ehliyeti
133. Erkek ve kadın için fevkalade evlenme rüştü kaç yaştır?
Erkek=15
Kız=14
134. Mümeyyiz küçüğün babasının muvafakatiyle, mahkemece reşit kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir?
15
135. Medeni hak ve borçlara sahip olmaya ne denir?
Hak Ehliyeti
136. Fiil ehliyetinin olumsuz şartı nedir?
Mahcur olmamak
137. Bir kimse ile babası arasındaki hısımlık türü nedir?
Usül-füru hısımlığı
138. 16 yaşındaki mümeyyiz küçük Yeşimin ikametgahı neresidir?
Babasının devamlı veya yerleşmek niyetiyle oturduğu yer
139. Kan hısımlığı türüne örnek veriniz?
Civar Hısımlığı
140. Bir kimse ile karısının babası veya anası arasında ne tür hısımlık vardır?
Sıhri Hısımlık
141. Evli bir kadının ikametgahı neresidir?
Kocasının ikametgahı
142. Bir kimse ile kim arasında Usül Füru hısımlığı söz konusudur?
Kardeşiyle
143. Hısımlık türlerinden hangisi akitten doğar?
Sıhri Hısımlık
144. Baba ile evlatlığı arasında ne tür bir hısımlık vardır?
Suni Hısımlık
145. Bir kimsenin yerleşmek niyeti olmadan fiilen oturduğu yere ne denir?
Mesken
146. Evlenme akdi dolayısıyla eşlerin birbirlerine kan hısımları arasında meydana gelen hısımlığa ne ad verilir?
Kayın Hısımlığı
147. Hakiki şahısların kan veya akdi bağ nedeni ile aralarında meydana gelen yakınlık ilişkisine ne denir?
Hısımlık
148. iki kardeş arasındaki yakınlık kaçıncı dereceden civar hısımlığıdır?
İkinci Dereceden
149. Hakiki ve hükmü şahısların bir yer ile olan bağlantılarına ne denir?
İkametgah
150. Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan kimse tecavüz sona ermesine karşı devam ediyorsa hukuka aykırılığın saptanmasını hangi dava ile talep edebilir?
Tespit
151. Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi hangi davayı açabilir?
Manevi Tazminat Davası
152. Şahsiyet haklarının özelliklerine örnek veriniz?
Şahsa bağlı haklardan olması
153. Kişinin manevi haklarına örnek veriniz?
Resmi
154. Şahsiyet haklarına yapılan tecavüzün hukuka aykırılığının mahkemece karar altına alınması için hangi dava açılmalıdır?
Tespit
155. Şahsiyet haklarının konuları?
Şahsın vücut bütünlüğü
Şahsın sır çevresi
Şahsın resmi
Şahsın ismi
156. Şahsiyeti haricen koruyan davalara örnek?
Önleme Davası
157. Doktrine göre şahsiyet hakları arasında yer alanlar?
İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
Maddi bütünlük üzerindeki haklar
Manevi bütünlük üzerindeki haklar
Konut edinme üzerindeki haklar
158. Haksız saldırıda bulunan kimsenin saldırıya uğrayana tarziye vermesi ne demektir?
Ondan özür dilemesi
159. Hangisi kişinin manevi bütünlüğü üzerindeki haklarıdır?
İsmi ve Resmi üzerindeki hakları
Şeref ve haysiyeti
İnançları
Sır çevresi
160. Medeni kanunda belirtilen hiç kimsenin hak ve fiil ehliyetlerinden feragat edemeyeceği hükmü ile şahsiyet kime karşı korunmaktadır?
Kendine karşı
161. Dar anlamda şahsiyet ile aynı anlamda kullanılan ehliyet nedir?
Hak ehliyeti
162. Geniş anlamında şahsiyet kapsamına dahil olanlar?
Şahsi Haller
Hak ehliyeti
Fiil ehliyeti
Şahsiyet Hakları
163. Kişinin beden bütünlüğü üzerindeki hakları ne tür haklardandır?
Maddi Bütünlük
164. Kişinin şahsiyet haklarının bizzat kendisine karşı korunması nasıl bir korunmadır?
Şahsiyetin dahilen korunması
165. Gerçek kişilerde şahsiyet hakları ne zaman kazanılır?
Doğum ile kazanılır
166. Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak saldırıya uğramış bir kişi bu saldırıdan dolayı zarara uğramış ise hangi davayı açabilir?
Maddi Tazminat Davası
167. Men davasının açılmasındaki amaç nedir?
Haksız saldırıya son verilmesi
168. Kamu idareleri arasında yer alanlar?
Devlet
Belediyeler
İl özel idareleri
Barolar Birliği
169. Özel hukuk hükmi şahısları?
Adi Şirket
Vakıflar
Dernekler
Kooperatifler
170. Hangisi bir derneğin şahsiyetinin fesih yoluyla sona ermesi nedenleri?
Suç kaynağı haline gelmesi
Dernekler kanunun emredici hükümlerine uyulmamış olması
Gayenin hukuka ahlak ve adaba aykırı hale gelmesi
Genel kurulun bu yolda karar alması
171. Şahıs topluluğu şeklindeki şahıslar nelerdir?
Şirketler
Dernekler
Devlet
Belediyeler
172. Mal topluluğu şeklindeki hükmi şahısa örnek?
Hastaneler
173. Hangisi derneklerde bulunması zorunlu olan organlara örnek?
Yönetim Kurulu
174. Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tespitine kim karar verir?
Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri
175. Derneğin dağılmasını gerektiren haller?
Gayenin gerçekleşmiş olması
Sürenin geçmiş olması
Aciz haline düşmesi
İki kez üst üste genel kurul toplantısının yapılmaması
176. Hangisi derneğin infisahını gerektiren hallere örnek?
Sürenin dolmuş olması
177. Devlet, Vilayet, Belediyeler ve köyler gibi şahıs topluluğu niteliğindeki kamu hukuku hükmi şahıslarına ne ad verilir?
Kamu İdaresi
178. Hangisi kazanç paylaşma amacı güden özel hukuk tüzel kişisidir?
Limited Şirket
179. Hangisi hükmi şahıslar için söylenir?
Belli bir amaca yönelmiş şahıs yada mal topluluklarıdır
Ayrı bir mal varlıkları vardır
Ayrı bir ikametgahları vardır
Verdikleri haksız fiillerden dolayı sorumludurlar
180. Şahıs topluluğu şeklindeki hükmi şahıslar?
Dernekler
Devlet
Şirketler
Vilayet
181. Mal topluluğu şeklindeki şahıslara örnek?
Hastaneler
182. Şirketler ne zaman hak ehliyetini kazanırlar?
Şirket sözleşmesi tescil edildiği anda
183. Tolga ile Nalan çalışkanlar Limidet Şirketini kurmuşlardır. Bu şirket fiil ehliyetini ne zaman kazanır?
Kanuna ve tüzüklerine göre lüzumlu organlar oluşturulduğunda
184. Bir siyasi partinin Mahkeme kararı ile kapatılması hükmi şahsiyeti nasıl sona erdirir?
Fesih
185. Mahkeme tarafından kapatılarak fesholan derneklerin hak ve paraları ne olur?
Mehmetçik Vakfına Bağışlanır
186. Eşya üzerinde fiili hakimiyet kurulması mümkün olmayan ve bazı ayni haklar için söz konusu olan zilyetlik türü nedir?
Hak Zilyetliği
187. Aslı kendisine ait evini ebruya satıyor ancak evi teslim etmeyerek yaptığı bir kira sözleşmesi ile evi kullanmaya devam ediyor Aslı evi üzerindeki zilyetliği ne ile kazanır?
Hükmen Teslim
188. Eşya üzerinde bir başkası aracılığı ile fiili hakimiyet sahibi olan kimsenin zilyetliği ne tür bir zilyetliktir?
Vasıtalı zilyetlik
189. Zilyetlik hukuk dallarından hangisinin konusuna girer?
Eşya Hukuku
190. Emtiayı temsil eden senetlere örnek?
Rehin Seneti
191. Teslimsiz kazanma yolları?
Miras yoluyla zilyetlik devri
Zilyetliğin havalesi
Hükmen teslim
Kısa elden teslim
192. Zilyetliğin maddi unsuru nedir?
Fiili Hakimiyet
193. Gasp edilmiş olan zilyetliğin zilyede geri verilmesini sağlayan dava nedir?
Yeddin İadesi Davası
194. Zilyetliğin unsurları?
Fiili hakimiyet
Zilyetlik İradesi
195. Zilyetlik Türleri?
Hak Zilyetliği
Eşya Zilyetliği
Asli Zilyetlik
Birlikte Zilyetlik
196. Ev sahibinin zilyetliği ne tür zilyetliktir?
Asli –Vasıtalı Zilyetlik
197. Zilyetliğin aslen kazanılmasına Örnekler?
Denizde avlanan balık üzerindeki zilyetlik
Ormanda avlanan kuş üzerindeki zilyetlik
Gasp edilen araba üzerindeki zilyetlik
Çalınan bir cüzdan üzerindeki zilyetlik
198. Hangisi zilyetliğin teslim yoluyla kazanılmasına örnektir?
Satım Sözleşmesi yoluyla devralma
199. Zilyetliğin korunmasına yönelik davalar tecavüzün öğrenilmesinden itibaren en geç kaç yıl içinde açılmalıdır?
1 Yıl
200. İpotek ile teminat altına alınmış olan alacakların devredilmesi halinde yeni alacaklıların ad ve ikametgahlarının yazıldığı sicil nedir?
Alacaklılar Sicili
201. Gayrimenkullerin tapu kütüğünün bağımsız bir sayfasına yazılması işlemine ne denir?
Kayıt
202. Arazinin sınırlarını ve durumunu geometrik şekilde gösteren plan, neyin kapsamındadır?
Tamamlayıcı belgelerin
203. Tapu sicilinin gayrimenkullerin hukuki durumu hakkında bilgi verme dışındaki en önemli ikinci işlevi nedir?
Gayrimenkuller üzerindeki ayni haklarda açıklığı sağlar
204. Evrak-ı müsbite neyin kapsamındadır?
Tamamlayıcı Belgeler
205. Önalım(şufa), gerialım (vefa) ve alım (iştira) gibi şahsi hakların tapu sicilindeki şerh süresi en çok kaç yıldır?
10
206. Kanunda sınırlı olarak sayılmış bazı şahsi hakların herkese karşı ileri sürülmesini mümkün kılmak üzere tapu kütüğünün ilgili sütununa yazılması işlemine ne ad verilir?
Şerh


207. Tapu siciline hakim olan ilkeler?
Güven ilkesi
Devletin sorumluluğu ilkesi
Açıklık İlkesi
İlliyet İlkesi
208. Tapu siciline yapılan ve tescile esas olan hukuki sebep geçerli değilse, bu hallerde tapu kütüğünde görülen tescile ne ad verilir?
Yolsuz Tescil
209. Tapu sicilinin asli sicilleri arasında yer alanlar?
Tapu Kütüğü
Yevmiye defteri
Plan
Evrakı müsbite
210. Tapu siciline kayıt yapılmayan gayrimenkul nedir?
Cami
211. Tapu siciline yapılan işlemler?
Kayıt
Tescil
Şerh
Beyan
212. Tapu sicillerinin feri sicilleri?
Muhaberat sicili
Hacizler sicili
Alacaklılar sicili
Tashihler Sicili
213. Tapu sicilinin yanlış tutulmasından doğan zararlardan kim sorumludur?
Devlet
214. Gayrimenkul mülkiyeti hangi anda kazanılır?
Tapuya Tescil anında
215. Aralarında kanun veya sözleşme gereğince ortaklık bağı bulunan kimselerin hep birlikte bir şeyin tamamına malik omlarına ne ad verilir?
İştirak halinde mülkiyet
216. Gayrimenkul mülkiyetinin devren kazanılması için gerekli resmi şekil, hangi resmi makam önünde gerçekleştirilir?
Tapu Memuru
217. Mütemmim Cüz ne demektir Örnek veriniz?
Ayrılmaz parça örnek Gözlük camı
218. Sahipsiz menkul şeylerin mülkiyetinin tek taraflı olarak el koyma ve zilyetliğinin alınması yoluyla aslen kazanılmasına ne denir?
İhraz
219. Gayrimenkul mülkiyetinin tescilsiz kazanılma yolları?
İşgal
Miras
Kamulaştırma
Mahkeme Hükmü
220. İstihkak Davası nedir?
Mülkiyet hakkına haksız şekilde saldırılan malike, eşyanın iadesini sağlayan davadır?
221. Sahibine kullanma, faydalanma ve tasarrufta bulunma yetkilerini veren ayni hak nedir?
Mülkiyet
222. Asıl eşyanın esaslı unsurunu teşkil eden ve ondan ayrılması mümkün olmayan eşyalara ne denir?
Benzer Eşya
223. Mirasçıların paylaşım yapılmadan önceki safhada , aralarındaki mülkiyet türü nedir?
İştirak halinde mülkiyet
224. Bir gayrimenkulun iyiniyetli zilyet adi zaman aşımı yoluyla kazanılabilmesi için kaç yıl gerekir?
10
225. Menkul rehni türleri?
Hapis Hakkı
Teslim Şartlı Rehin
Rehinli tahvilat
Rehin mukabilinde meşgul olanlarla yapılan rehin
Alacak hakkı üzerindeki rehin
226. İpoteğin tabi olduğu ilkeler?
Açıklık
Belirlilik
Teminat
Sabit dereceler
227. Eşyanın türüne göre yapılan rehin ayrımını belirtiniz?
İpotekli rehin
İpoteksiz rehin
228. Bir gayrimenkul üzerinde birden çok rehin kurulmuşsa bu rehin alacaklıların sırası nasıl belirlenir?
Sabit dereceler sistemine göre belirlenir
229. Bir gayrimenkul üzerinde rehin kurulabilmesi için ne gerekir?
Rehin sözleşmesi ve rehnin tescil edilmesi gerekir
230. Teslim şartlı rehnin sona ermesini gerektiren sebeplerin başında ne gelir?
Şahsi İntifa hakları?
231. Menkul Rehni Türleri?
Teslim şartlı rehin
Rehinli tahvilat
Hapis Hakkı
Alacak üzerinde rehin
232. Sınırlı Ayni Haklar?
Ayni İrtifaklar
Şahsi İrtifaklar
Gayrimenkul rehni
Gayrimenkul mükellefiyeti
233. İpotek hakkında neler söylenir?
Sınırlı Ayni haklardandır
Gayrimenkul rehni türüdür
Alacaklıya teminat sağlar
İpoteğin kurulması resmi şekle bağlıdır

Hiç yorum yok: