27 Kasım 2008 Perşembe

3568 SAYILI MESLEK HUKUKU – DERS NOTLARI

Meslek mensubu olabilmenin genel şartları 1. T.C. Vatandaşı olmak 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 3. 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek. 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5. Ceza veya disiplin sotuşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olmak. 6. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumlarda bulunmamak. Meslek mensubu olabilmenin özel şartları 1. Hukuk iktisat maliye işletme muhasebe bankacılık kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren kurumlardan mezun olmak. 2. Staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında 2 yıl çalışmış olmak. 3. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. 4. Serbest muhasebeci mali müşavir belgesini almış olmak.
Staj süresinden sayılan haller. 1. Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanlar bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri 2. Kamu çalışanlarının veya bilânço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde 1 derecede imza yetkisine haiz muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri 3. İlgili konularda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların bu görevde geçen süreleri Serbest muhasebecilik ve mali müşevirlik sınavı 1. Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır. 2. Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur. 3. Üyelerin hukuk iktisat maliye muhasebe işletme bankacılık idari bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda 15 yıl çalışmış olmaları veya bu kadar süre öğretim üyeliği yapmış bulunmaları şarttır. Yeminli mali müşavir olmanın özel şartları 1. En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak. 2. Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak. 3. Yeminli mali müşavirlik ruhsatını almış olmak. Not: kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz. Yeminli mali müşavirler mesleğe kabul edilenler görevlerine fiilen asliye ticaret mahkemesinde yemin ederek başlarlar.
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları Ayrı ayrı kurulur. Odalar tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğindedir.
Odaların kuruluşu: bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezinde oda kurulur. Yeterli meslek mensubunun bulunmadığı durumlarda en yakın odaya bağlanmasına birlik tarafından karar verilir. Bu karar maliye bakanlığına bildirilir. odalar kuruluşlarını birlik yönetim kurulu tarafından maliye bakanlığına bildirdikleri zaman tüzel kişilik kazanırlar. amaçları dışında çalışan odaların organlarının görevlerine son verilmesine ve yerine yenisinin seçilmesine maliye bakanlığı veya bulundukları yer cumhuriyet savcılığı aracılığı ile asliye hukuk mahkemesi karar verir. Mahkeme kararını en geç 3 ay içinde vermek zorundadır. görevlerine son verilen oda organlarının yerine en geç 1 ay içerisinde yenisi seçilir. oda genel kurulunun görevine son verilemez. Ve görevden uzaklaştırılamaz.
Oda gelirleri 1. Odaya giriş ücretleri 2. Yıllık üye aidatları 3. Yardım ve bağışlar 4. Çeşitli gelirler Odaların organları 1. Genel kurul 2. Yönetim kurulu 3. Disiplin kurulu 4. Denetleme kurulu Oda genel kurulunun görevleri 1. Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak. 2. Oda yönetim kurulu disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile birlik temsilcilerini seçmek. 3. Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 4. Yönetim kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak. 5. Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda birliğe tekliflerde bulunmak. 6. Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tastik etmek. 7. Yönetim kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görünenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek. 8. Odaya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek. 9. Oda yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek kabul etmek.
Oda genel kurul toplantısı Oda genel kurulu yılda 1 defa mayıs ayı içinde başkanın daveti üzerine toplanır. Oda genel kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Oda yönetim kurulu Teşekkülü oda yönetim kurulu genel kurul tarafından 2 yıl için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.
Seçilme yeterliliği Yönetim kurulu üyeleri odaya kayıtlı en az 5 yıl deneyimli olan üyeler arasından seçilir. Üye sayısı 100 den az olan odalarda 5 yıllık deneyim aranmaz.
Oda yönetim kurulunun görevleri 1. Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak. 2. Oda genel kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını yerine getirmek. 3. Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak satmak ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis etmek kaldırmak gibi konularda yönetim kurulu başkanına veya bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek. 4. Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak. Toplantılar yönetim kurulu normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi istek üzerinede toplanabilir.
Oda disiplin kurulu üye sayısı 50 ye kadar olan odalarda 3 50 den fazla olan odalarda 5 üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyesi 3 olan odalarda 1, 5 olan odalarda 3 yedek üye seçilir. Disiplin kurulu 2 yıl için seçilir. Oda disiplin kurulu kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde birlik disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
Oda denetleme kurulu Genel kurul üyeleri arasından 2 yıl için seçilirler. 3 üyeden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri denetleme kuruluna seçilemezler.
Türkiye serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler odaları birliği (türmob) Birliğin görevleri 1. Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. 2. Meslek mensuplarının menfaatlerini mesleki ahlak düzen ve geleneklerini korumak. 3. Odaları ilgilendiren konularda yetkili merciilere görüş bildirmek. 4. Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek. 5. Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak. 6. Milli ve milletler arası mesleki kuruluşlara üye olmak milletlerarası mesleki toplantıya katılmak. 7. Maliye bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek 8. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek. Birliğin gelirleri 1. Birliğe dâhil odaların gelirlerinden alınacak paylar 2. Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler 3. Ruhsatname ücretleri 4. Bağış ve yardımlar Birliğin organları 1. Genel kurul 2. Yönetim kurulu 3. Disiplin kurulu 4. Denetleme kurulu Birlik genel kurulu birlik genel kurulu odaların arasından seçecekleri temsilciler tarafından meydana gelir. Her oda üye sayısının 1/25 i oranında temsilci ile aynı oranda yedek seçer. Temsilciler her odanın genel kurul toplantısında 2 yıl için seçilir.
Birlik genel kurul toplantısı her yılın eylül ayında birlik yönetim kurulu başkanının daveti üzerine toplanır. Görevleri 1. Birlik yönetim denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 2. Birlik yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak. 3. Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmesini sağlayıcı lüzumlu tedbir ve kararları almak 4. Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak odalardan alınacak pay miktarını belirlemek. 5. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 6. Uyulması mecburi mesleki kararları almak 7. Yönetim kurulunu ibra etmek sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek. Birlik yönetim kurulu birlik genel kurulu üyeleri arasından 2 yıl için seçilir 9 asıl 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden 5 inin ymm olması zorunludur. Birliğin hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Görevleri 1. Genel kurul kararlarını yerine getirmek. 2. Bütçeyi yapmak ve uygulamak. 3. Odalarca tespit edilen giriş ve yıllık aidatların listesini maliye bakanlığının tastikine sunmak. 4. Odaların görüşlerini almak sureti ile hazırlanacağı asgari ücret tarifelerini maliye bakanlığının tastikine sunmak. 5. Mesleki ruhsatları vermek. Birlik disiplin kurulu genel kurul üyeleri arasından 2 yıl için seçilecek 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin 3 ünü yeminli mali müşavir olması zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri disiplin kuruluna seçilemezler.
Birlik denetleme kurulu 1 i yeminli mali müşavir olmak üzere 3 üyeden oluşur. 3 te yedek seçilir. yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu üyeleri denetleme kuruluna seçilemezler. Oda ve birlik organlarının denetimi maliye bakanlığı oda ve birlik organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini hazırlayacağı yönetmelikte belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir. Ücret Her odanın yönetim kurulu her yılın ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ücretleri gösteren tarifeyi hazırlayıp birliğe sunar. Disiplin cezaları 1. Uyarma 2. Kınama 3. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 4. Yeminli sıfatını kaldırma 5. Meslekten çıkarma
İtiraz Aday meslek mensubu aleyhine oda kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde birliğe itiraz edebilir. İtiraz üzerine 30 gün içinde birliğin vereceği karar kesindir.
Not: staj değerlendirmeleri ve odalar arasında nakil için 7 şer gün izin verilir.
staj sırasında ilişik kesme oda yönetim kurulu staj sırasında ilişki kesme kararını 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında staj yapılan meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz üzerine birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.
Birlik odalar ve tesmer staj işlemlerini mahalinde denetleyebilir. Sınav zamanları Birlik ymm sınavlarını yılda 2 kez serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarını ise dönemlerini gözeterek yılda 3 kez yapar. Sınav kabul şartları Serbest muhasebecilik mali müşavirlik sınavına girebilmek için aday meslek mensubunun stajı tamamlamış ve yanında veya denetim ve gözetiminde staj yaptığı meslek mensubundan staj değerleme notu olarak en az 100 üzerinden 60 almış olmak gerekir.
Not: sınav komisyonu üyelerinin ücretleri birlik yönetim kurulu tarafından her yıl ocak ayında belirlenir. Sınavların yapılması Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ve bu kişiler sınav mahalinden çıkarılır. Bunlar sınavlara 1 yıl süreyle alınmazlar.
Sınav notları 1. Ymm sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartı ile alınan notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir. 2. Smmm sınavında başarılı olmak için her konudan 100 üzerinden en az 50 almak şartı ile sınavın tüm konularının notları toplanır ve arimetik ortalama alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalamasını ayrı bir ders gibi ortalamaya dâhil edilir. Sınavların sonuçlarına itiraz İtirazlar sonuçların odalara ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde birliğe yapılır. İtirazlar birlikçe en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır. Tekrar sınava girebilme Ymm sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 ten az alınan konuları kapsar. Sınav belgelerinin saklanması Başarılı olanların belgeleri ilgilerin birlik meslek kütüğündeki dosyasında sakanır. Başarısız olanların ilgili sınav belgeleri ise birlikçe 3 yıl süre ile saklanır. Not: meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda bir bildirmek zorundadırlar. Disiplin cezaları: Uyarma: meslek mensubuna mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren durumlar 1. Müşterinin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalınması 2. Birlikçe yayınlanan genelge ve yönerge hükümlerine aykırı olarak meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması 3. Mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması 4. Diğer meslek mensubu hakkında ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikâyette bulunulması 5. Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması 6. Müşteri bildirim listelerinin odaya verilmemesi 7. Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması 8. En az 2 kez yazı ile istenmesine rağmen oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi 9. Adres değişikliklerinin serbest muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi 10. Mesleğin yürütülmesi esnasında görevi ile ilgisi olmayan konularda çıkar çatışmalarına taraf olunması 11. Yukarıdaki sayılanlar dışında mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması
Kınama: meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi
1. 3 yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemlerin yinelenmesi 2. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması 3. Ymm lerce kendisinin eşinin veya usul ve füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar akrabalarının sahibi bulunduğu işlere bakılması 4. Meslek mensuplarınca sm, smmm ve ymm çalışma usul ve esaslara hakkında yönetmeliklere öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi 5. Meslek mensuplarınca sahte veya içeriği itibari ile yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum veya kuruluşlarca saptanan iş sahipleri odalar ve birlik tarafından ilanından sonra defterlerin tutulması ve işlerinin görülmesi 6. Meslek mensuplarınca reklâm yasağına uyulmaması 7. Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi 8. Ücret yönetmeliğine aykırı davradığı için işi geri verilmiş ve oda ve birlikçe ismi ilan olunmuş iş sahiplerinin işlerinin kabul edilmesi 9. Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 10. Ymm lerce kendi defteri hariç defter tutulması muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması 11. Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunması 12. Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili görev ve sorumluluk almadan bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi uygulamaları hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştriler yapması 13. Mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde şubenin bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayısından fazla şube açılması 14. Meslek mensuplarınca kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanması denetlenmesi ve tastik edilmesi 15. Oda ve birlik kurulları başkan ve üyelerin bu görevleri dolayısı ile kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi 16. Sm ve smmm çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması 17. Bu yönetmelikte yer almayan 3568 sayılı kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kurallarına uyulması
Geçici olarak faaliyetten alıkoyma: mesleki sıfatı kalmak şartı ile 6 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
1. 3 yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren hallerin ve eylemlerin yinelenmesi 2. Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla kanunun 2 nci maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacı ile gerçek veya tüzel kişilerle bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışması 3. Meslek mensuplarınca mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması 4. Ticari faaliyet yasagına uyulmaması 5. Meslek mensuplarınca beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya beyanname imzalama yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması 6. Ymm lerce tastike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallara ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya tastik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması
Yeminli sıfatının kaldırılması Yeminli sıfatının kaldırılması ve mührün geri alınmasıdır. Ymm lerin ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının veya tastik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir. Ve mührü geri alınır.
Meslekten çıkarma: meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği icra etmesine izin verilmemesidir. 1. 5 yıllık bir dönem içinde 2 defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi 2. Mesleğin yürütülmesi sırasında meslek dolayısı ile işlene suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olunması 3. Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi 4. Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması 5. Başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması 6. Meslek mensuplarının kanunun 4.maddesindeki koşulları taşımaması veya bu koşulların sonradan kaybedilmesi
Soruşturma: Meslek mensubu hakkında soruşturma aşağıdaki hallerde yapılır. 1. İlgilinin ihbar ve şikâyeti 2. İlgili oda kurullarının herhangi birinin isteği 3. Birlik kurullarından herhangi birinin isteği 4. Sorumlu görünen oda veya birlik kurul başkan ve üyeleri hakkında ilgili oda veya birlik genel kurulunun kararı
Not: birlik disiplin kurulunun verdiği her türlü karar kesindir. Ancak birlik disiplin kurulunun itirazlarının reddine ait kararları maliye bakanlığının onayı ile kesinleşir.
Not: kovuşturma zaman aşımı 5 yıldır. STAJA BAŞLAMA SINAVI MESLEK HUKUKU ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI
STAJA BAŞLAMA SINAVI MESLEK HUKUKU ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI Hazırlayan: SMMM YAHYA ARIKAN 1. i. Serbest Muhasebeci ii. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir iii. Mali Müşavir iv. Yeminli Mali Müşavir
Yukarıda belirtilen unvanlardan hangileri 3568 sayılı meslek yasası uyarınca muhasebecilik mesleğinin icrasına hak kazananların sahip olduğu unvanlardan dır?
a) İ,İİ b) İ,İİ ve İİİ c) İ, İİ ve İV d) İİ,İİİ ve İV e) Hepsi
2. Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Yeminli Mali Müşavirler tasdik işlerini yaparlar b) Yeminli Mali Müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar c) Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosu açamazlar d) Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosuna ortak olamazlar e) Yeminli Mali Müşavirler 3. kişi ve kuruluşlara kefil olamazlar
3. Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından “serbest muhasebeci, Serbest Muhasebesi Mali Müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarinin veya bu unvan ve kavramlara karişacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare ve remizlerin kullanilmasi durumunda ne tür bir işlem yapilir.?
a) Durum yetkili odalar tarafindan Cumhuriyet savciligina bildirilir. b) Durum yetkili odalar tarafindan Maliye Bakanligina bildirilir. c) Durum yetkili odalar tarafindan Içişleri Bakanligina bildirilir. d) Durum yetkili odalar tarafindan Valiliklere bildirilir. e) Durum yetkili odalar tarafindan Murakabe Kuruluna bildirilir.
4. Aşagidakilerden hangisi muhasebecilik mesleginin bir mensubu olabilmek için gerekli genel şartlardan birisi degildir?
a) T.C. vatandaşi olmak b) Medenî haklari kullanma ehliyetine sahip bulunmak. c) Yüksek okul mezunu olmak d) Yüz kizartici suçlardan dolayi hüküm giymiş bulunmamak e) Ceza veya disiplin soruşturmasi sonucunda memuriyetten çikarilmiş olmamak.5. Serbest Muhasebesi Mali Müşavir adaylari için staj süresi ne kadardir?
a) 1 YIL b) 2 YIL c) 3 YIL d) 4 YIL e) 5 YIL
6. Aşagidakilerden hangisi Serbest Muhasebesi Mali Müşavir olabilmek için gerekli özel şartlardan birisi degildir?
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacilik, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarinda egitim veren fakülte ve yüksekokullardan en az lisans seviyesinde mezun olmak b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacilik, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarinda olmayan fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlar için bu dallarda en az lisansüstü seviyesinde diploma almiş olmak. c) Serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yaninda iki yil staj yapmiş olmak,. d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sinavini kazanmiş olmak. e) Kamu haklarindan mahrum bulunmamak.
7. Serbest muhasebeci adaylari için staj süresi ne kadardir?
a) Ön lisans mezunlari için 4 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 6 yil b) Ön lisans mezunlari için 4 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 5 yil c) Ön lisans mezunlari için 3 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 3 yil d) Ön lisans mezunlari için 2 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 3 yil e) Ön lisans mezunlari için 1 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 2 yil
8. I. Kanunlari uyarinca vergi incelemesine yetkili olarak çalişanlarin bu yetkiyi aldiktan sonra kamu hizmetinde geçen süreler II. Kamu veya özel kuruluşlarda birinci derece imza yetkisine sahip olarak çalişanlarin bu hizmetlerinde geçen süreler III. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacilik, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarinda ögretim üyesi veya görevlisi olarak çalişanlarin bu görevlerde geçen süreler
Yukarida belirtilen hizmet sürelerinden hangisi veya hangileri, staj amaciyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli mali müşavir yaninda çalişilmiş süre olarak kabul edilir.
a) I, b) I ve II c) I, ve III d) II ve III e) Hepsi
9. Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sinavina ilişkin olarak aşagidaki bilgilerden hangisi yanliştir?
a) Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sinavi birlik tarafindan yapilir. b) Sinav yazili olarak yapilir. c) Sinav Komisyonu 7 üyeden oluşur. d) Sinav komisyon üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları gerekir e) Sınav komisyon üyelerinin ilgili konularda beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.
10. Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavı odalar tarafından yapılır. b) Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır. c) Sınav Komisyonu 9 üyeden oluşur. d) Sınav komisyon üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları gerekir. e) Sınav komisyon üyelerinin ilgili konularda beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.
11. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az kaç yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak gereklidir.
a) 1 Yıl b) 5 Yıl c) 8 Yıl d) 10 Yıl e) 12 Yıl
12. Yeminli Malî Müşavirlik Mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, hangi kurumda yemin ederler?
a. Asliye Ticaret Mahkemesi b. Maliye Bakanlığı c. Yeminli Mali Müşavirler Odası d. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği e. Yargıtay
13. Yeminli Malî Müşavirlik Mesleğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Yeminli Malî Müşavirler tarafından tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. b) Tasdiki yapılmış belgeler ve işletmeler üzerinde tekrar kamu makamlarınca inceleme yapılamaz c) Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. d) Yeminli Malî Müşavirler zıyaa uğratılan vergilerden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar. e) Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
14. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler odalarının kuruluş amaçlarından biri değildir?
a) Meslek mensuplarının mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, b) Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, c) Siyasi faaliyette bulunmak d) Muhasebecilik mesleğinin gelişmesini sağlamak, e) Meslek mensuplarının ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak

15. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler odaları ile ilgili olarak doğru değildir?
a) Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. b) Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. c) Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları siyasi parti kurabilirler. d) Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde, belli adayları destekleyemezler e) Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları siyasetle uğraşamazlar
16. Odaların faaliyetleri ile İlgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Odalar siyasi konularda toplantı düzenleyemezler, b) Odalar siyasi konularda gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, c) Odalar meslek mensuplarının ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmakla görevlidirler. d ) Odalar siyasi partilere maddî yardım yapamazlar, e ) Odalar bölge odalarının kurulması sürecinde yetkilidir.
17. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarından biri değildir?
a) Denetleme kurulu b) Yargılama Kurulu c) Disiplin kurulu d) Yönetim kurulu e) Genel kurul
18. Bir il merkezinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının kurulabilmesi için en az kaç meslek mensubunun bulunması gereklidir?
a) 10 b) 25 c) 50 d) 75 e) 100
19. Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en yakın odaya bağlanmasına veya bölge odaları kurulmasına hangi kurum karar verir?
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı b) İçişleri Bakanlığı c) SMMM VE YMM Odaları Birliği d) Yargıtay e) Danıştay
20. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler odaları ne şekilde tüzel kişilik kazanır?
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmekle b) İçişleri bakanlığına bildirmekle c) Danıştay’a bildirmekle d) Asliye hukuk mahkemesine bildirmekle e) Yargıtay’a bildirmekle
21. Odaların en yüksek organı hangisidir? a) Denetleme kurulu b) Oda Danışma Meclisi c) Disiplin kurulu d) Yönetim kurulu e) Genel kurul
22. Odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelen organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetleme kurulu b) Oda Danışma Meclisi c) Disiplin kurulu d) Yönetim kurulu e) Genel kurul
23. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan genel kurulunun görevlerinden biri değildir?
a) Odanın bütçe teklifini hazırlamak, b) Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak. c) Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek. d) Yönetim Kurulunu ibra etmek, e) Gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.
24. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarından biri olan genel kurulunun görevlerinden biri değildir?
a) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek. b) Yönetim Kurulunu ibra etmek, c) Oda adına taşınır ve taşınmaz satın almak d) Odanın yıllık aidatlarını tespit etmek e) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek,
25. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarının genel kurulu yılda ne sıklıkla ve hangi zamanlarda toplanır?
a) Genel Kurul yılda bir defa Mart ayının içinde toplanır. b) Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayının içinde toplanır. c) Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde toplanır. d) Genel Kurul yılda İki defa Nisan ayının içinde toplanır. e) Genel Kurul yılda İki defa Mayıs ayının içinde toplanır.
26. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarının genel kurulunun toplantı usulüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. b) İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. c) ikinci toplantı sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz. d) Oda Genel Kurulu üye tam sayısının 2 / 3 çoğunluğu ile toplanır. e) Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
27. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan yönetim kurulu kaç üyeden oluşur?
a) Yönetim Kurulu, 4 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. b) Yönetim Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. c) Yönetim Kurulu, 6 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. d) Yönetim Kurulu, 6 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. e) Yönetim Kurulu, 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
28. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan yönetim kurulu üyeleri ne kadarlık bir süre için seçilir?
a) 6 ay b) 1 Yıl c) 2 Yıl d) 3 Yıl e) 4 Yıl
29. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarından biri olan yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir?
a) Odanın bütçe teklifini düzenlemek b) Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek c) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. d) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak e) Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek
30. Üye sayısı 100’den çok olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odalarinin yönetim kuruluna üye olabilmek için en az kaç yil odaya kayitli üye olmak gerekmektedir?
a) 1 Yil b) 2 Yil c) 3 Yil d) 4 Yil e) 5 Yil
31. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarinin organlarindan biri olan “Oda Disiplin Kurulu” üye sayısı 50"e kadar olan odalarda kaç üyeden oluşur.?
a) 3 Üye b) 5 Üye c) 7 Üye d) 9 Üye e) 10 Üye
32. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan “Oda Disiplin Kurulu” üye sayısı 50"den fazla olan odalarda kaç üyeden oluşur.? a) 3 Üye b) 5 Üye c) 7 Üye d) 9 Üye e) 10 Üye
33. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan “Oda Disiplin Kurulu” üyeleri ile ilgili olarak doğru değildir
a) Disiplin Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. b) Süresi dolan üye yeniden seçilme hakkına sahip değildir c) Disiplin Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler. d) Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. e) Disiplin Kurulu Kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.
34. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarında Disiplin soruşturması açılması kararı hangi organ tarafından alınır?
a) Denetleme kurulu b) Yargılama Kurulu c) Disiplin kurulu d) Yönetim kurulu e) Genel kurul
35. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan “Oda Disiplin Kurulu”nun görevleri ve işleyiş usulü ile ilgili olarak aşagidakilerden hangisi yanliştir?
a) Üyeler hakkinda disiplin soruşturmasi yaparak b) Üyeler hakkinda yönetim kurulunun istegi üzerine disiplin incelemesi yapmak c) Üyeler hakkinda disiplinle ilgili kararlari vermek d) Üyeler hakkinda disiplin cezalari vermek . e) Üye adaylari hakkinda üyelik kararini vermek
36. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarinin organlarindan biri olan “Oda Denetleme Kurulu” odalarda kaç üyeden oluşur.? a) 3 Üye b) 5 Üye c) 7 Üye d) 9 Üye e) 10 Üye
37. Odanin işlem ve hesaplarini incelemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevli olan oda organi hangisidir?
a) Denetleme kurulu b) Yargilama Kurulu c) Disiplin kurulu d) Yönetim kurulu e) Genel kurul
38. Aşagidakilerden hangisi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalari Birligi’nin organlarından biri değildir?
a) Denetleme kurulu b) Başkanlık Divanı c) Disiplin kurulu d) Yönetim kurulu e) Genel kurul
39. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Kurulu ne şekilde teşkil eder?
a) Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/10 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur b) Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/ 20 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur c) Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1 / 25 oranında temsilcilerinden oluşur d) Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/ 40 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur e) Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/ 50 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur
40. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?
a) Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek. b) Odalar arasında işbirliği kurmak. c) Birlik bütçe ve kesin hesabını hazırlamak. d) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. e) Disiplin soruşturması açılmasına karar vermek.
41. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Kurulu yılda ne zamanlar toplanır?
a) Genel Kurul Mayıs ayının içinde toplanır. b) Genel Kurul Temmuz ayının içinde toplanır. c) Genel Kurul Ağustos ayının içinde toplanır. d) Genel Kurul Eylül ayının içinde toplanır. e) Genel Kurul Kasım san ayının içinde toplanır.
42. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulu kaç üyeden kurulmaktadır?
a) Beş asıl ve Beş yedek üye b) Altı asıl ve Altı yedek üye c) Yedi asıl ve Yedi yedek üye d) Sekiz asıl ve Sekiz yedek üye e) Dokuz asıl ve Dokuz yedek üye
43. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulunun kuruluş yapısına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yönetim Kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur b) Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. c) Yönetim Kurulu üyelerinden yalnızca yeminli mali müşavir olanlar oy kullanabilir. d) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer. e) Yönetim Kurulu Başkanı yeminli mali müşavirler arasından seçilir.


44. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. b) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, c) Bütçeyi yapmak ve uygulamak. d) Asgari ücret tarifesini Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdikine sunmak. e) Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermek
45. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Asgarî ücret tarifelerini Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdikine sunmak. b) Sınavları yapmak. c) Mesleki ruhsatları vermek. d) Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek e) Bütçeyi yapmak ve uygulamak.
46. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Disiplin Kurulu kaç üyeden kurulmaktadır? a) Beş asıl ve Beş yedek üye b) Altı asıl ve Altı yedek üye c) Yedi asıl ve Yedi yedek üye d) Sekiz asıl ve Sekiz yedek üye e) Dokuz asıl ve Dokuz yedek üye
47. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Disiplin Kurulunun işleyişine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı itirazları incelemek ve karar vermek b) Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kuruluna seçilemezler. c) Birlik Disiplin Kurulu Yedi asıl ve Yedi yedek üyeden teşekkül eder. d) Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. e) Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
48. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Denetleme Kurulu kaç üyeden kurulmaktadır? a) Üç asıl ve üç yedek üye b) Dört asıl ve dört yedek üye c) Beş asıl ve Beş yedek üye d) Altı asıl ve Altı yedek üye e) Yedi asıl ve Yedi yedek üye
49. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik denetleme Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Birlik Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulun üyeleri arasından seçilir b) Birlik Denetleme Kurulu üyeleri üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. c) Birlik Denetleme Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkün değildir. d) Birlik Denetleme Kurulu üyelerinden biri yeminli mali müşavir, ikisi de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden olmak zorundadır. e) Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçilemezler.
50. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Denetleme Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. b) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, c) Bütçeyi yapmak ve uygulamak. d) Asgari ücret tarifelerini Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdikine sunmak. e) Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek
51. Meslek odaların ve birlik organlarının seçim esaslarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Odaların ve birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır b) Seçim işlemleri yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. c) Oy verme işlemi, açık oy esaslarına göre yapılır. d) Listede adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. e) Seçimler sırasında sandık kuruluna karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
52. Oda ve birlik organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini denetlemeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı b) İçişleri Bakanlığı c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği d) Yargıtay e) Danıştay 53. Aşağıdakilerden hangisi Meslek sırları ile ilgili olarak Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanların uyması gereken esaslardan biri değildir?
a) Meslek mensupları işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, b) Meslek mensupları muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. c) suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir. d) Meslek mensuplarının yaptıkları tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz. e) Meslek mensupları adlî veya idarî soruşturmalar için bile olsa ifade veremezler

54. Aşağıdaki işlerden hangisi meslek mensuplarının meslekleri ile bağdaşan işlerden biri değildir?
a) Bilirkişilik, b) Tasfiye Memuru, c) Hayır kurumlarında yönetim kurulu üyeliği d) Eğitim kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği e) Mali Analistlik

55. Birden çok meslek mensubunun çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirmeleri durumunda yapılan işlerden doğacak cezaî sorumluluklar kime aittir?
a) Şirket sahip ve ortaklarına b) Şirket yöneticilerine c) İşi yapan meslek mensubuna d) Şirket bünyesinde bulunan tüm meslek mensuplarına e) Şirket bünyesinde bulunan en yüksek yetkili ve kıdemli meslek mensubuna
56. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebecilik mesleği mensuplarının uyması gereken kurallardan biri değildir?
a) Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. b) Meslek mensupları basılı kâğıtlarında meslekî unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar. c) Meslek mensupları sahip oldukları unvanlarla birlikte ticarî faaliyette bulunamazlar d) Meslek mensuplarının ücret tarifesinin altında ücret karşılığında iş kabulü yasaktır e) Ücret tarifeleri odalar tarafından serbestçe belirlenir ve uygulanır
57. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebecilik mesleği mensuplarının ücret: tarifelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ait kurallardan biri değildir?
a) Meslek mensuplarının ücret tarifesinin altında ücret karşılığında iş kabulü yasaktır b) Tarifeler Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe girer c) Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarifeyi aynen tasdik etmez. d) Her odanın yönetim kurulu, her yıl bir tarife hazırlayarak Birliğe gönderir. e) Birlik yönetim kurulu, gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir.
58. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebecilik mesleği mensuplarının ücret: tarifelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ait kurallardan biri değildir?
a) Her odanın yönetim kurulu, her yıl bir tarife hazırlayarak Birliğe gönderir. b) Birlik yönetim kurulu, tarifeleri hazırlayarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir. c) Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarifeleri aynen yada değişikliklerle tasdik eder. d) Tarifeler yönerge şeklinde yayımlanarak yürürlüğe girer. e) Yeni tarifenin tasdikine kadar mevcut tarife hükmü uygulanır.
59. Meslek mensuplarının ücretlerini gösteren tarifeler ne şekilde yürürlüğe girer?
a) Ticaret sicil gazetesinde ilan sonucu, b) Günlük yerel gazetede yayımlanarak, c) Ticaret siciline tescil edilerek, d) Resmi gazetede yayınlanarak, e) Günlük ulusal bir gazetede yayımlanarak,
60. Aşağıdakilerden hangisi Meslek mensuplarına uygulanacak disiplin cezalarından biri değildir?
a) Uyarma b) Kınama c) Gözlem altına alma d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma e) Meslekten çıkarma; 61. Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna ”mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi” şeklinde uygulanan disiplin cezasina ne ad verilir?
a) Uyarma b) Kinama c) Yeminli sifatini kaldirma; d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma e) Meslekten çikarma;
62. Meslek mensubu ve aday meslek mensubuna “görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi” şeklinde uygulanan disiplin cezasina ne ad verilir?
a) Uyarma b) Kinama c) Yeminli sifatini kaldirma; d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma e) Meslekten çikarma;
63. “ Meslekî sıfatı saklı kalmak koşuluyla altı aydan az ,bir yıldan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır. “ şeklinde uygulanan disiplin cezasina ne ad verilir?
a) Uyarma b) Kinama c) Yeminli sifatini kaldirma; d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma e) Meslekten çikarma;
64. Aday meslek mensubunun meslegin vakar ve onuru ile bagdaşmayan işler yapmasina neden olunmasi veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulmasinda hangi disiplin cezasi uygulanir?
a) Uyarma b) Kinama c) Yeminli sifatini kaldirma; d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma e) Meslekten çikarma;
65. “Yeminli Mali Müşavirlerce tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykiri davranilmasi veya tasdik yetkisinin kasten gerçege aykiri olarak kullanilmasi” durumunda hangi disiplin cezası uygulanır.
a) Uyarma b) Kınama c) Yeminli sıfatını kaldırma; d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma e) Meslekten çıkarma;66. Aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde Yeminli Mali Müşavirlere “yeminli sıfatını kaldırma” cezası verilebilir?
a) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması b) Beyanname imzalama yetkisini kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması c) Tasdik yetkilerini mükerrere kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde d) Ticaret faaliyet yasağına uyulamaması e) Tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması 67. Mükellefle birlikte kasten vergi ziyanına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına hangi disiplin cezası uygulanır?
a) Uyarma b) Kınama c) Yeminli sıfatını kaldırma; d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma e) Meslekten çıkarma;
68. I. Meslekten çıkarma; II. Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma III. Kınama IV. Yeminli sıfatını kaldırma; V. Uyarma
Yukarıda belirtilen disiplin cezalarının en hafifinden en ağırına doğru sıralaması aşağıdakilerden hangidir?
a) I, II, III, IV, V b) I, III, II, IV,V c) V, III, II, IV, I d) III, I, II, V, IV, e) IV, I, II, III, V
69. I. Serbest Muhasebeci II. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir III. Yeminli Mali Müşavir
Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından hangisi ya da hangileri “defter tutma ve bu defterlere göre finansal tabloların hazırlanması işleri” yapmaya yetkilidir?
a) I, III b) II, III c) III d) I, II, e) I, II, III
70. Meslek mensupları bir işverene bağlı olarak çalıştıkları takdirde çalıştıkları işyerinin çıkarlarını değil mesleki kuralları ön planda tutmaları hangi ilke gereğidir?
a) Reklam Yasağı b) Tarafsızlık c) Sır Saklama d) Haksız Rekabet e) Öngörü Yasağı
71. Meslek mensuplarının iş almaları sırasında müşterilerin kendilerinden maddi ve maddi olmayan güvence istemeleri aşağıdakilerden hangi ilkeyi zedelemektedir?
a) Reklam Yasağı b) Bağımsızlık c) Sır Saklama d) Haksız Rekabet e) Öngörü Yasağı
72. Meslek mensuplarının faaliyetlerini sürdürmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Meslek mensupları iş alma sürecinde maddi ve maddi olmayan güvence veremezler b) Yeminli Mali Müşavirler defter tutma ve finansal tabloların hazırlanması işlerini yapamazlar c) Meslek mensupları mesleki faaliyetleri sırasında müşterileriyle ilgili edindiği bilgileri ve sırları açıklayamazlar d) Meslek mensupları yapmakta oldukları işleri ilan edilmiş ücretlerin altında yapamazlar e) Meslek mensupları başka bir meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet verebilir.
73. Meslek mensupları mesleki faaliyetleri sırasında müşterileriyle ilgili edindiği bilgileri ve sırları açıklamaları aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?
a) Reklam Yasağı b) Bağımsızlık c) Sır Saklama d) Haksız Rekabet e) Sorumluluk
74. Meslek mensuplarının varsayıma dayalı bilgilerden yararlanarak finanssal tablolar ve raporlar hazırlamaları aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır? a) Reklam Yasağı b) Bağımsızlık c) Sır Saklama d) Haksız Rekabet e) Sorumluluk
75. Bir meslek mensubunun başka bir meslektaşının iş yaptığı kişi ve kuruluşa aynı mesleki iş için girişimde bulunması aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır? a) Reklam Yasağı b) Bağımsızlık c) Sır Saklama d) Haksız Rekabet e) Sorumluluk
76. Meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Reklam sayılır?
a) Meslek mensuplarının mesleki konularda bilgi verici kitap yazmaları b) Meslek mensuplarının mesleki konularda bilgi verici köşe yazıları yazmaları c) Meslek mensuplarının mesleki konularda eğitim seminerlerine katılmaları d) Meslek mensuplarının akademik ünvanların kullanılması e) Ticari faaliyetlerinde mesleki ünvanlarını kullanmaları
77. Kanunu öngördüğü şartları taşıyan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik mesleğini ifa etmek için, mesleğe hazırlık maksadıyla bir meslek mensubu yanında mesleki çalışmalar yapan kişiye ne ad verilir?
a) Stajyer Meslek Mensubu b) Serbest Muhasebeci c) Aday Meslek Mensubu d) Meslek Mensubu e) Stajyer Adayı
78. Aday meslek mensupları ile ilgili staj programları, staj süreleri gibi hususlar aşağıda düzenleyici işlem tiplerinden hangisiyle düzenlenmiştir.
a) Kanun b) Kanun hükmünde kararname c) Tüzük d) Yönetmelik e) Tebliğ
79. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girebilmek için aday meslek mensubunun staj değerlendirme notu en az kaç olmalıdır?
a) 50 Puan b) 60 Puan c) 70 Puan d) 80 Puan e) 90 Puan
80. Aşağıdakilerden hangisi staja ara verme sebebi olarak kabul edilmez?
a) Askerlik b) Doğum c) Eğitim amacıyla yurt dışına gitme d) Ağır raporlu hastalık e) Evlenme
81. Staja askerlik nedeniyle ara veren adaylar askerlik sonrası ne kadarlık bir süre sonrası staja yeniden başlamak zorundadırlar?
a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl
82. Aşağıda sayılan halleden hangisi staj süresi olarak kabul edilmez ?
a) Yabancı dil kurslarında geçen belirli bir süre b) Bilgisayar kurslarında geçen belirli bir süre c) Ehliyet kurslarında geçen belirli bir süre d) Yüksek Lisans eğitiminde geçen belirli bir süre e) Doktora eğitiminde geçen belirli bir süre
83. Aday Meslek Mensubunun staj değerlendirme formundaki notu 60’ın altında olursa ne tür bir prosedür uygulanır?
a) Stajyerin stajı iptal edilir. b) Stajyerin stajı 3 ay uzatılır. c) Stajyerin stajı 6 ay uzatılır. d) Stajyerin stajı 9 ay uzatılır. e) Stajyerin stajı 1 yıl uzatılır.
84. Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavıyla ilgili temel esaslardan biri değildir?
a) Sınav yazılı olarak yapılır. b) Sınavların yapılmasında gizlilik esastır. c) Sınavlar ilgili Birlik tarafından belirlenir. d) Adaylarının sınava tabi tutulmaları zorunludur. e) Sınav sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.
85. Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara ne kadarlık bir süre içersinde bildirmek zorundadırlar?
a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl
86. Meslek mensubu ve hizmet vereceği kuruluş arasında aşağıdaki konulardan hangisi için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır?
a) Defter tutmak b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetleri c) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri d) Süreklilik arz etmeyen müşavirlik hizmetleri e) İnceleme ve denetim yapmak ve rapor düzenlemek
87. Meslek mensupları, işin bitiminden itibaren ne kadar süre içersinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeleri ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim etmek zorundadırlar?
a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl
88. Meslek mensupları, işin bitiminden 1 ay içersinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeleri ne yaparlar?
a) 1 yıl saklamak zorundadırlar b) Bağlı bulundukları odaya teslim ederler c) 3 yıl saklamak zorundadırlar d) ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim ederler e) 5 yıl saklamak zorundadırlar
89. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek mensuplarının çalışanlar listesinden silinmesini gerektiren nedenlerden biri değildir?
a) Meslek mensubunun kendi isteği ile kaydın silinmesi, b) Meslek mensubunun çalışma bürosunu kapatmış olması c) Meslek mensubunun çalışma bürosunu oda bölgesi dışına taşımış olması d) Meslek mensubunun meslekten çıkarılmayı gerektiren ceza alması e) Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak
90. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek onuru ile bağdaşmayan işlerden biri değildir? a) Yanında çalışanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak b) Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak c) Kanunen yasak eylemlerde bulunmak, d) Müşterilerine bilgi vermemek e) Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.
91. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek onuru ile bağdaşan işlerden biridir?
a) Yanında çalışanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak b) Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak c) Kanunen yasak eylemlerde bulunmak, d) Müşterilerine bilgi vermemek e) Bilirkişilik yapmak
92. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek onuru ile bağdaşan işlerden biri değildir?
a) Bilirkişilik yapmak b) Geçici olarak eğitim vermek c) Geçici olarak gazetelerde makale yazmak d) Seminer ve konferans vermek e) Hizmet verdikleri kuruluşlarda ortak olmak
93. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a) müşterilerin işlerine karşı kayıtsız kalınması b) meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması c) meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması d) diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması e) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması
94. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a) yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması b) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması d) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi e) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma
95. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a) müşterilerin işlerine karşı kayıtsız kalınması b) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması c) Adres değişikliklerinin bildirilmemesi d) Yeminli mali müşavirlerce defter tutulması e) meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması
96. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a) Başka bir meslek mensubunun müşterilerine aynı konuda iş önerilmesi b) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi c) meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması d) Adres değişikliklerinin bildirilmemesi e) yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
97. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a) meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması b) diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması d) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması e) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
98. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanır?
a) Meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması b) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması d) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması e) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
99. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz?
a) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan ünvanların kullanılması b) Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi c) Yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurumlarca saptanan is sahiplerinin işlerini görmek d) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi e) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
100. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz?
a) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması b) Başka bir meslek mensubunun müşterilerine aynı konuda iş önerilmesi c) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması d) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma e) Yeminli mali müşavirlerce kendi defterleri hariç defter tutulması
101. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz?
a) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma b) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması c) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi d) Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi e) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi


102. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır?
a) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan ünvanların kullanılması b) Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi c) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması d) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma e) Yeminli mali müşavirlerce kendi defterleri hariç defter tutulması
103.Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde meslekten çıkarma cezası uygulanamaz?
a) Yanıltıcı belge düzenlediği saptanan is sahiplerinin işlerini görmek b) Mesleki suçlardan dolayı ağır hapis cezası almış olmak c) Mahkeme kararıyla Kasten vergi ziyanına sebebiyet verilmesi d) Meslek ruhsatnamelerinin başkalarına kiraya verilmesi e) Başka meslek mensuplarının adlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi
104. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır?
a) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi b) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması c) yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması d) Mahkeme kararıyla kasten vergi ziyanına sebebiyet verilmesi e) Diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması
105. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır?
a) Başka meslek mensuplarının adlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi b) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması d) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi e) Adres değişikliklerinin bildirilmemesi
106. Meslekten çıkarılanlar yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten yada geçici olarak meslekten alıkonulanlar bu işlemlerin gereğini yerine getirmezlerse odalar ve birlik tarafından ne tür bir işlem yapılır?
a) Cumhuriyet savcılığına başvurulur b) Maliye bakanlığına, başvurulur c) Yargıtay’a başvurulur d) Iç işleri bakanligina başvurulur e) Daniştay’a başvurulur
107. I. Serbest Muhasebeci, II. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir III. Serbest Muhasebeci Yeminli Mali Müşavir,. IV. Yeminli Mali Müşavir,.
Yukarida sayilanlardan hangisi yada hangileri hangisi ülkemizde muhasebe mesleginin yasa ile belirlenmiş yetkili mensuplarindan biri degildir.
a) I, b) II c) III d) IIV e) Hiçbir
KAYNAK: www.ismmmo.org.tr MUHASEBE DENETİM DERS NOTLARI
HAZILAYAN : Bilge YELKENCİ


DENETİM

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin bilgilerin önceden saptanmış ölçülere uygunluğunu araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerleyen sistematik süreçtir.

1)Denetimin Unsurları Nelerdir?

Denetimin unsurları şunlardır;

İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar
Bilançodaki iddia
Gelir tablosundaki iddia ;

Denetçi bu finansal tabloları denetleyip onay verene kadar bu tablolardaki iddiaların güvenilirliği şüphede olacaktır.

Önceden saptanmış ölçütler
Yönetim tarafından konmuş yönetmelikler, yönergeler
Bütçe
Muhasebenin temel kavramları
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
Muhasebe standartları
Vergi mevzuatı (vergi denetimi için)
Sayıştay mevzuatı (Kamu denetimi için) v.b.

İlgi duyan taraflar Tarafsızca kanıt toplamak ve kanıtları değerlendirmek Sistematik süreç
Denetim, sistematik bir süreçtir. Bunun için planlanması ve programlanması suretiyle sürecin ortaya konması gerekir.

2) Denetim türleri nelerdir ?

Denetim Türleri Denetim Türleri


Amaç yönünden Denetim Türleri Kapsam yönünden Denetim Türleri
1) Mali Tablolar Denetimi
2) Uygunluk Denetimi
3) İç Denetim Zorunlu denetim Sürekli denetim
4) Faaliyet Denetimi İhtiyari denetim Özel denetim


3) Statüsüne göre denetim türleri

a) Kamu denetimi
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, Gelirler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, SSK Müfettişleri tarafından yapılan uygunluk denetimidir.

b) Bağımsız dış denetim
İşletmenin mali tablolarında sunulan bilgilerin doğru, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile ya

Hiç yorum yok: