12 Mayıs 2007 Cumartesi

TEMEL HUKUK SORULARI-2

S-1 Hukukun uygulama şekillerini yazınız ? C-1 a) Nitelikleri bakımından = 1) Buyurucu emredici 2)Tanımlayıcı 3) Yorumlayıcı 4) Tamamlayıcı b) Yer bakımından uygulanması c) Zaman bakımından uygulanması d) Anlam bakımından uygulanması = 1) Yorum 2) Boşluk doldurma 3) Yar.tak.yet. S-2 Hakkın tanımını yapınız türlerini sadece yazınız ? C-2 Hak : hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. a) Kamu hukuku b) Özel hukuk 1) Nitelikleri bakımından = Mutlak - Nisbi 2) Konuları bakımından = Malvarlığı – şahıs varlığı 3) Huk etki bakımından = Yenilik doğ –doğurmayan 4) Devredilme bak. = Kişiye bağlı olan-olmayan S-3 Hakkın kazanılması kaç yolla olur? C-3 a) Aslen kazanma b) Devren kazanma c) Teşisen kazanma S-4 Hankkın kötüye kullanmanın unsurlarını sadece sayını C-4 a) hak sahibinin hakkın kullanılmasında haklı bir yararı bulunmama b) Hakkın kullanılması başkasına zarar vermesi c) Hakkın kullanılması hak sahibine sağladığı yararla başkasına verdiği zarar aşırı dengesiz olmalı d) Hakkın kötüye kullanılması yasaklayan özel bir kural bulunmadı S-5 Hakkın korunmasında dava türleri ve savunma imkanlarını sayınız C-5 Dava türleri = a) Eda davası b) Tesbit davası c) Yenilik doğuran .savunma imkanları = a) Defi b) İtiraz S-6 Kişiliği sona erdiren haller C-6 a) Ölüm b) Ölüm karinesi c) Gaiplik Sağ ve tam olarak doğmak S-7 Gaipliğin koşullarını sayınız C-7 a) Kişinin ölümüne kuvetli muhtemel gözle bakmayı gerektirecek bir olay içinde kaybolması b) Ölüm tehlikesinden en az bir yıl vaya gaibin son haberinden beş yıl geçmiş olması c) Mahkemenin gaiplik kararı vermiş olması S-8 Hak ehliyeti nedir temel ilkelerini sadece sayınız? C-8 Hak ehliyeti = Kişilerin haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneğidir a) Genellik ilkesi b) Eşitlik ilkesi S-9 Fiili ehliyet nedir, koşulları nelerdir , fiili ehliyeti kişiler bakımından sayınız? C-9 Fiili ehliyet = Bir kişinin bizzat kendi fiilleriyle hak sahibi olması ve borç altına girmesi a) Ayırt etme gücü(temyiz kudrete sezginlik) b) Erginlik rüşt c) Kısıtlı olmamak ( haciz altına alınmış olmamak) a) Tam ehliyetliler b) Sınırlı ehliyetliler c) Tam ehliyetsizler d) Sınırlı ehliyetsizler S-10 Hısımlık nedir,türleri nelerdir? C-10 Hısımlık, gercek kişiler arasında ya kan bağından yada yasa belirtilen hukuki işlemlerden doğan yakınlık ilişkisidir . Sonuçları: a) Evlenme engeli b) Nafaka yükümlülüğü c) Mirasçılık sıfatının kazanılması d) Hakimin yargıcın davaya bakmaktan kaçınması ve tanıkların tanıklıktan çekilmesi e) Dernek ve şirketlerde oy hakkından yoksunluk S-11 İkametgah nedir türleri nelerdir hukuki bakımından önemi nedir ? C-11 Bir kişinin aile ve iş ilişkilerinin merkezi olarak seçtiği ve sürekli kalma niyetiyle oturduğu yada yasa gereği öyle kabul edilen yerdir. a) İhtiyari (isteye bağlı) yerleşim yeri -sürekli kalma niyeti -sürekli kalma b) Kanuni yerleşim yeri * İkametgahın önemi a) Usul hukuk bakımından = Davalının ikametgahının bulunduğu yer b) Borçlar hukuk bakımından = Borçlunun oturduğu yerde ife edilme fakat para borçları alacaklının ikametgahında ide edilir. c) Tebliğet huk bakımından = adreste tebliğet esası kabul etmiştir. S1 : Borcun Tanımı Ve Unsurların Sayınız C1: Alacaklı İle Borçlu Arasında Öyle Bir Hukuku İlşkidirki Bu İlişki Gereğince Borçlu Alacaklı Karşısında Birşey Vermek Bir şey Yapmak Veya Bir şeyden Kaçmakla Yükümlüdür. Unsurlar : 1-Alacaklı 2- Borçlu 3- Edim S2:Hukuki İşlemlerin Çeşitlerini Sayınız C1: A)Tek taraflı Huk İşlemler – İki Veya Çok Taraflı Hukuki İşlemler B)Borçlandırıcı İşlemler – Tasarruf İşlemleri C)Sağlar arası İşlemler – Ölüme Bağlı İşlemler D)İvazlı İşlemler – İvazsız İşlemler E)Sebebe Bağlı İşlem – Sebebe Bağlı Olmayan İşlem S3: Sözleşme İle İrade Beyanı Arasında Halleri Sayınız C3: Hata , Hile ,Korkutma = İrade İle Beyan Arasında İstenmeden İrade İle Beyan Arasında Uygunsuzluk Hali ( Kasten) Muvazaa, Zihni Kayıt Şaka Muvazaa: Tarafların Üçüncü Kişileri Aldatmak Amacıyla Gerçek İradelerine Uymayan Bir İşlem Yapmaları Ve Görünürdeki Bu İşlemin Kendileri Bağlamayacağı Konusunda Anlaşmalarıdır. Hata : sözleşmenin taraflarından birisinin yanılarak gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunmasıdır. Hile : sözleşmenin taraflarından biri karşı tarafın hilesi sonucu yanılmıştır. Korkutma (ikarah):taraflardan biri yapmak istemediği bir sözleşmeyi kendisine ve yakınlarından birine ağır ve derhal meydana gelecek bir zarar vereceği tehditi altında yapmışsa S4:sözleşmede hükümsüzlük hallerini sayınız C4: a) butlan (kesin Hükümsüzlük ) b) iptal kabiliyeti S5 :Butlan tanımını ve sebeplerini sadece sayınız C5: Butlan :belli bir sakatlık nedeniyle baştan itibaren kendisine bağlanan hukuki sonuçlar doğurmayan ve geçerli hale getirilemeyen işlemlerdir. a)ehliyetsizlik b)şekle aykırılık c)muvazaa d)sözleşme konusunun emredici hükümlere kamu düzenine ahlaka kişilik haklarına aykırı veya imkansız olması S6:Temsilin tanımı ve türleri C6:başkasını hesabına işlem yapılmasıdır.temsil bir üçlü ilişkidir ilişki köşeleri şunlardır a)yetki veren b)temsilci (mümessil) c) üçüncü şahıs Türleri : 1- Dogrudan (vasıtasız) temsil 2- dalaylı (vasıtalı)temsil
S7: Ticari Mümessil ile Ticari vekil arasında ki farkları sayınız C7:1-Ticari mümessil hem ticari işletme hem esnaf işletmesi için , ticari vekil ise sadece ticari işletme için tayin edilebilir 2- Ticari mümessil ir işletmenin tüm işlerini idare etmekle görevli oysa ticari vekil işletmenin sadece olağan işleriyle sınırlı temsil yetkisine sahiptir. 3- ticari vekil özel yetki verilmedikçe tacir adına ödünç alamaz kambiyo taahütlerinde bulunamaz ve davacı veya davalı olarak mahkemelerde taciri temsil edemez oysa ticari mümessil bu işlemleri dahi yapmaya yetkilidir. 4 –Ticari mümessilin temsil yetkisinin ticaret siciline tescili gerektiği halde ticari vekilin sicile tescil edilmez S:8 Haksız Fiilin tanımı ve unsurlarını sayınız C:8 Haksız fiil: bir kişinin hukuka aykırı bir davranışla kasten veya ihmal sonucu başka bir kişiye zarar vermesidir. Unsurları: a)Hukuka aykırı fiil b)Zarar c)Kusur d) Nedensellik (illiyet )bağı S9:Sebepsiz zenginleşmenin tanımı ve unsurları C9:Bir kişinin malvarlığında haklı bir sebep olmaksızın bir diğer kişinin malvarlığı aleyhine meydana gelen zenginleşmedir Unsurları: a)Zenginleşme b)Fakirleşme c)Nedensellik bağı d)Haklı bir sebebin bulunmaması S10:Alacaklının temerrüdü ve şartlarını ve sonuçlarını sayınız C10: Alacaklının temerrüdü,alacaklının haklı bir neden olmaksızın borçlunun edimini reddetmesidir Şartları:a)İfa borçlu tarafından alacaklıya usülüne uygun olarak teklif edilmiş olmalı b)alacaklı bu teklifi haklı bir neden olmaksızın reddetmiş olmalıdır Sonuçları:a)Tevdi b) sözleşmenin Feshi S11:Borçlunun temerrüdü ve şartlarını ve sonuçlarını sayınız C11:İfası mümkün ve muaccel bir borcu ifa etmeyen borçlu gecikmiş durumdadır. Şartları: a)Borcun Muaccel Olması b)Alacaklının İhtarı Sonuçları:a)Gecikme Tazminatı b)Kaza halinde sorumluluk C12 a)Borcun ifası b) İbra c)Yenileme (Tecdit) d)Takas e)Zamanaşımı f) kusursuz imkansızlık g)Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi S13:Takasın tanımı ve şartlarını sayınız C13:Takas,iki kişi arasındaki aynı cinsten karşılıklı borçların bunlardan birinin tek taraflı beyanıyla sona erdirilmesidir Şartları: 1-Taraflar birbirinden alacaklı olmalıdır. 2-tarafların birbirlerinden olan alacakların konusu aynı cinsten olmalıdır 3-borçların istenebilir (Muaccel )olması 4-takastan feragat edilmiş olmamalıdır. S14:Tecditin tanımı ve şartları C14:Tecdit bir borcun yeni bir borç meydana getirilerek sona erdirilmesidir. Şartları:1-Geçerli bir borcun varlığı 2-Yeni geçerli bir borcun meydana gelmesi 3-Tarafların yenileme niyeti bulunması


S15:Zamanaşımı şartlarını yazınız C15:1-Alacağın zamanaşıma tabi olması 2-Zamanaşımı süresinin geçmesi S16:Zamanaşımı kesen halleri sayınız C16: a)Borçlunun fiilleri b)Alacaklının Fiilleri c)Adli Makamların Fiilleri S17: Alacağın Temliki Nedir.geçerlilik şartlarını sadece sayınız C17: Alacağın Temliki alacağı devreden ile alacağı devralan arasında yapılan bir sözleşme ile alacağın alacagı devralana geçirilmesini ifade eder. Şartları : 1-yazılı temlik sözleşmesi 2-Alacağın temliki yasaklanmamış olması S18: Tipik Sözleşme Türlerini sayınız C18: a) Devir borcu doğuran sözleşmeler b) kullandırma sözleşmeleri c) iş görme sözleşmeleri d)Saklama (Muhafaza ) sözleşmeleri e) Teminat sözleşmeleri f) ortaklık şirket sözleşmeleri g) sonuçları talih ve tesadüfe bağlı olan sözleşmeler S-19 Kefalet akdini tanımı unsurları türlerini sayınız C-19 Kefilin itibarlı bir kişi olması yani ödeme gücünün yüksek olması hallerinde kefalet ayni bir teminat olan ipoteğe tercih edilmektedir.Kefalet üç köşeli ilişkilerden biridir.Kefil, borçlu ve alacaklı. Kefaletin nitelikleri : a) Ferilik b) Talilik c) İvazsızlık Geçerlilik şartları : a) Geçerli bir asıl borcun varlığı b) kefalet akdinin geçerli bir şekilde aktedilmiş olması Kefaletin türleri : a) Adi kefalet b) Müteselsil kefalet c) Birlikte kefalet d) Kefile kefalet d) Rucua kefalet Kefaletin hükümleri: a) Kefilin durumu 1) Ödeme yükümlülüğü 2) Defi hakları b) Alacaklının durumu 1) Ödeme talep hakkı 2) Kefalet hukukundan doğan yükümlülükleri c) Borçlunun durumu 1) Kefilin ödemeyi borçluya ihbar yükümlülüğü 2) Kefilin borçludan teminat talep edeceği 3)Ödemede bulunan kefilin asıl borçluya rücuu S-20 Karz sözleşmesinin tanımı ve unsurlarını sayınız C-20 Karz: bir akittirki onunla ödünç veren bir miktar paranın yahut diğer bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakil ve bu kimse dahil buna karşı miktar ve vasıfta müsavi aynı nevinden şeyleri geri vermekle mükellef olur. Unsurları: a) Ödünç verilecek bir miktar para yada misli eşya b) Ödün konusu şeyin mülkiyetinin ödünç alana geçirilmesi c) ödünç alanın şeyin eşit miktar ve nitelikte benzerini geri verme borcu

Hiç yorum yok: